Modelreglement 2017

De opvallende wijzigingen en aanvullingen

Geplaatst door: Rijssenbeek Advocaten

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft zich de afgelopen tijd bezig gehouden met het ontwikkelen van een nieuw Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten.

Na de Modelreglementen van 1973, 1983, 1992 en 2006, is op 19 december 2017 het vijfde Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten ingeschreven in de openbare registers, hierna ook aangeduid als: “MR 2017”. De bedoeling van de KNB bij het opstellen van dit nieuwe Modelreglement was met name het opnemen van de nieuwe wet- en regelgeving en het vastleggen van de ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Een aantal interessante aanvullingen in Modelreglement 2017 zijn de volgende.

Jaarlijkse reserveringsplicht

In artikel 14 MR 2017 is de nieuwe verplichting op basis van de Wet Verbetering functioneren VvE’s omtrent de jaarlijkse reservering ten behoeve van het reservefonds opgenomen. MR 2017 breidt de wettelijke jaarlijkse reserveringsplicht uit, door deze in beginsel ook van toepassing te verklaren op gebouwen die niet geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor bewoning, tenzij de vergadering van eigenaars anders besluit.

Ingebruikgeving gemeenschappelijk gedeelte

In het nieuwe Modelreglement wordt aan de VvE expliciet de bevoegdheid toegekend om – onder de genoemde voorwaarden – gemeenschappelijke gedeelten of zaken via overeenkomst aan een eigenaar of aan een derde in gebruik te geven, al dan niet tegen een door de vergadering te bepalen vergoeding. Deze bevoegdheid blijkt uit artikel 21 lid 3 MR 2017.

Short stay-verhuur / Airbnb

Artikel 27 lid 2 sub b van het nieuwe Modelreglement bepaalt dat het niet is toegestaan in het privégedeelte activiteiten op het gebied van de horeca en/of het pensionbedrijf uit te oefenen, noch is verhuur voor recreatie toegestaan. In het artikel worden nadere criteria gegeven voor wanneer hiervan sprake is. De vergadering van eigenaars kan bij besluit (met gekwalificeerde meerderheid) onder voorwaarden wel toestemming verlenen voor korte (vakantie)verhuur.

Geldlening

De wettelijke bevoegdheid van de VvE om een geldlening aan te gaan, is neergelegd in artikel 47 lid 7 MR 2017. Dit artikel bepaalt dat de VvE in het kader van het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken een overeenkomst van geldlening kan aangaan. Een besluit tot het aangaan van een geldlening die een bedrag van € 5.000,- (dan wel een ander door de vergadering vastgesteld drempelbedrag) te boven gaat, dient te worden genomen met gekwalificeerde meerderheid. Indien de vergadering besluit dat de VvE een geldlening aangaat, dient gelijktijdig te worden vastgesteld voor welk doel de geldlening wordt aangegaan.

 

Digitaal stemmen

Ten slotte is ook de recentelijk in de jurisprudentie aangenomen mogelijkheid tot digitaal stemmen in het nieuwe Modelreglement opgenomen. Op grond van artikel 53 lid 2 MR 2017 kunnen de stemgerechtigden onder voorwaarden hun stemrecht uitoefenen door middel van een door de vergadering gekozen elektronisch communicatiemiddel. Het is daarbij ook mogelijk maximaal dertig dagen voorafgaand aan de vergadering een stem uit te brengen via het door de vergadering gekozen elektronische communicatiemiddel.

Let wel, het nieuwe Modelreglement is niet automatisch van toepassing op reeds bestaande splitsingen. Op een bestaande splitsing kan MR 2017 slechts van toepassing worden verklaard indien de VvE overgaat tot wijziging van de akte van splitsing. Het nieuwe Modelreglement zal dan ook met name gebruikt worden bij nieuwe splitsingen.

Al met al is met de totstandkoming van Modelreglement 2017 beoogd tegemoet te komen aan de hedendaagse wensen en behoeften van de VvE. Helaas lijkt de KNB hier en daar een aantal punten te hebben laten liggen, en laat de omschrijving en de inhoud van sommige bepalingen te wensen over. Met name uit de praktijk komen kritische geluiden en had men gehoopt op een “progressiever” en meer op de praktijk gericht Modelreglement. Hoe de bepalingen van het nieuwe Modelreglement moeten worden uitgelegd en zullen worden toegepast, zal de praktijk dan ook moeten uitwijzen.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mw. mr. S. Visser van Rijssenbeek Advocaten.

Bedrijvengids Geplaatst door
Rijssenbeek Advocaten

Rijssenbeek Advocaten

Postbus 1219, 6801 BE  ARNHEM

Bedrijvengids Wilt u meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.