Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

Copyright

Pressofoon Beheer b.v. behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst en beeld materiaal.Een bezoeker/ster van www.appartementeneigenaar.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in www.appartementeneigenaar.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Pressofoon Beheer b.v..


Portretrecht en eigendomsrechten deelnemers
1. Door plaatsing van foto-, beeld-, tekst- en/of ander materiaal door de bezoeker op de website www.appartementeneigenaar.nl geeft bezoeker volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan www.appartementeneigenaar.nl dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele - en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van www.appartementeneigenaar.nl en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvds en dergelijke.

2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de bezoeker afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op www.appartementeneigenaar.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.

3. Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website www.appartementeneigenaar.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart Appartement & Eigenaar terzake van vorderingen van derden.

4. Appartement & Eigenaar heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website www.appartementeneigenaar.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van www.appartementeneigenaar.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten Appartement & Eigenaar
1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Appartement & Eigenaar en het logo van Appartement & Eigenaar, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten bij Pressofoon Beheer b.v. behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als beeldmateriaal.

Een bezoeker/ster van www.appartementeneigenaar.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in www.appartementeneigenaar.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Pressofoon Beheer b.v. (ook niet via een eigen netwerk).

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

ZOEKSUGGESTIES