VvE Beheer

Het opstarten (activeren) van een VvE

Geplaatst door: Vivere VvE Beheer
 • het uitschrijven van de eerste (oprichtings-) vergadering
 • het inschrijven bij de Kamer van Koophandel
 • het aanvragen van een bankrekeningnummer voor de nieuwe VvE
 • het opvragen van offertes voor W.A.-, opstal- en overige verzekeringen
 • het opvragen en bestuderen van de aangeleverde splitsingsakte
 • opstellen voorlopige begroting
 • het berekenen van de voorlopige door de leden verschuldigde maandelijkse VvE-bijdragen
 • het opzetten van een (leden) administratie
 • de bevoegdheden regelen inzake uit te voeren werkzaamheden.

Het beheer overnemen van een vorige beheerder

 • het fysiek bezichtigen van het gebouw
 • het in ontvangst nemen van alle relevante bescheiden van de VvE
 • het controleren van de bescheiden van de VvE op volledigheid en juistheid op basis van de checklist van de Beheerder
 • het informeren van de eigenaren over de diensten en bereikbaarheid van de Beheerder
 • het laten wijzigen van de tekeningsbevoegdheid bij de huidige bank
 • het aanschrijven van de crediteuren en contractpartijen van de VvE
 • het verzorgen van adreswijzigingen aan crediteuren en contractpartijen van de VvE
 • het overzetten van een (leden) administratie.

  NB: Werkzaamheden die voortvloeien uit een in het verleden gebrekkig gevoerde administratie, worden op basis van urendeclaratie afzonderlijk in rekening gebracht.

Administratief beheer

 • het opstellen en bijhouden van mutaties van het eigenarenregister
  het wijzigen van gegevens van de vereniging in het handelsregister Kamer van Koophandel
 • het bijhouden van een (digitaal) archief van de verenigingsstukken
 • het verzorgen van de correspondentie van de vereniging
 • het administreren van contracten
 • het uitvoeren van de prolongatie
 • het verzorgen van het jaarverslag
 • het eenmaal per jaar bijwonen van een bestuursvergadering van de VvE ter voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering
 • het notuleren van één Algemene Ledenvergadering per kalenderjaar
 • het adviseren over de verzekeringsportefeuille van de VvE en het namens de VvE (doen) afsluiten dan wel beëindigen van verzekeringspolissen;
 • de afhandeling van schadeclaims
 • het in overleg met het bestuur, al naar gelang de eisen van de verzekeringsmaatschappij, voor rekening van de VvE, laten (her)taxeren van de herbouwwaarde van gebouw. Een kopie van het taxatierapport wordt verstrekt aan de verzekeraar teneinde de verzekerde waarde aan te passen.

Financieel beheer

 • het verzorgen van de financiële administratie
 • het opzetten en bijhouden van de debiteuren- en crediteurenadministratie
 • het beheren van ten name van de VvE staande bankrekening(en)
 • het (laten) controleren van de facturen en verrichten van betalingen voorzien van een tweede handtekening
 • het incasseren van de door de leden aan de VvE verschuldigde voorschotbijdrage
 • opstellen van de begroting en het berekenen van de daaruit voortvloeiende voorschotbijdragen
 • het in samenspraak met het bestuur tijdig vervaardigen van de jaarrekening
 • het begeleiden van de kascontrolecommissie
 • het opstellen van kwartaal/halfjaarcijfers
 • het signaleren en bewaken van eventueel optredende achterstanden in de betaling van de voorschotbijdragen, het aanmanen van debiteuren en indien noodzakelijk het (doen) treffen van rechtsmaatregelen ter zake. Alle hierop voortvloeiende kosten komen voor rekening van de debiteur.

 

Bestuurlijk beheer

 • het verzorgen van de schriftelijke uitnodigingen, daaronder begrepen de agenda, voor de Ledenvergadering en digitaal beschikbaar stellen van overige vergaderstukken
 • het (laten) uitvoeren van werkzaamheden verband houdende met de door de Ledenvergadering genomen besluiten, passend binnen de werkzaamheden van de Beheerovereenkomst
 • het verzorgen van volmachten ten behoeve van leden die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen
 • het verzorgen van toezicht op het naleven van de bepalingen van het (huishoudelijk) reglement en van de tijdens de Algemene Ledenvergadering genomen besluiten
 • het namens de VvE begeleiden van eigendomsoverdrachten. De kosten voor deze begeleiding komen voor rekening van de koper en verkoper van het eigendomsrecht en zijn deze verschuldigd aan de Beheerder.

Technisch beheer - Dagelijks onderhoud

 • het behandelen en registreren van reparatieverzoeken met betrekking tot het dagelijks onderhoud van het complex
 • het behandelen en registreren van schademeldingen door eigenaren
 • het inschakelen van een onderhoudsbedrijf of contractpartij voor uitvoering van de reparatie of het schadeherstel van bouwkundige klachten vallende onder het dagelijks onderhoud van gemeenschappelijke onderdelen
 • het zo nodig informeren van bewoners en leden van de VvE betreffende bovenstaande werkzaamheden
 • het controleren van uitgevoerde werkzaamheden op basis van steekproeven
 • het controleren van de facturen met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden
 • het controleren en betaalbaar stellen van de facturen m.b.t. de contractwerkzaamheden.
Bedrijvengids Geplaatst door
Vivere VvE Beheer

Vivere VvE Beheer

Stephensonweg 14, 4207 HB  Gorinchem

Bedrijvengids Wilt u meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.