Dakonderhoud

Om de levensduur van een dak te verlengen, is het zinvol om regelmatig onderhoud te plegen.  

Geplaatst door: Dak Techniek Holland B.V.

Dakonderhoud

Nauwkeurige controle en preventief onderhoud van het dak van uw woonhuis, appartementsgebouw of bedrijfsgebouw verlengt de levensduur van uw dakbedekking. Kleine gebreken kunnen leiden tot grote schades en lekkages, en dus hoge kosten. DTH biedt u verschillende mogelijkheden om de levensduur van uw dak te verlengen. Voor Vereniging van Eigenaren bestaat de mogelijkheid om het totale dakonderhoud onder te brengen bij Planbuilding. Hierbij wordt het onderhoudsmanagement van de daken van u overgenomen door het Planbuildingbedrijf Dak Techniek Holland BV.
 

 

Inspectie
DTH voert regelmatig dakinspecties uit. In overleg wordt een inspectierapport gemaakt. In zo'n rapport worden waarnemingen geanalyseerd, conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Aan de hand van het inspectierapport wordt een concurrerende offerte gemaakt.

 

Onderhoudsabonnement
Voor de opdrachtgever bestaat bij DTH ook de mogelijkheid om het totale dakonderhoud onder te brengen. De verantwoordelijkheid voor de staat van het dak komt dan bij het ons te liggen. Hiermee bieden wij de garantie op waterdichtheid. Deze mogelijkheid is er in de vorm van een Onderhoudsabonnement. Dit is een jaarcontract voor het planmatig preventief onderhoud van daken, waarbij de conditie van daken voor lange termijn gewaarborgd is. Hierbij wordt het onderhoudsmanagement van de daken van u overgenomen door het dakdekkersbedrijf.
U hebt hierbij het voordeel dat de economische levensduur van het dak verlengd wordt, het voordeel dat u van de voren weet wanneer welke kosten gemaakt zullen worden en het voordeel dat het dak te allen tijde door de dakdekker in optimale conditie gehouden wordt.

Door een onderhoudsabonnement af te sluiten gaat uw dak tegen minimale kosten zo lang mogelijk mee.  Een levensduur van 25 jaar is hierbij geen uitzondering.
Met een abonnement hebt u geen omkijken meer naar uw dak, dat doet DTH namelijk voor u!
Tevens is het ieder jaar opzegbaar, dus geen lange verbintenis!

 

Uw voordelen:
• Garantie op waterdichtheid gedurende de looptijd van het abonnement.
• Serviceverlening bij calamiteiten/lekkagemeldingen.
• Reinigen van uw dak.
• Ontstoppen van de hemelwaterafvoeren.
• Verhelpen van eventuele kleine gebreken en/of daklekkages.
• Preventief herstelwerk.
• Jaarlijkse dakinspectie volgens DTH checklist.
• Veiligheidsadvies instorten platte daken.
• Schriftelijke rapportage van de bevindingen.
• Van risicodrager naar toezichthouder.


Uw dak gaat langer mee door onderhoud te plegen!
Informeer bij DTH over een onderhoudsabonnement voor uw dak!

Planbuilding Dakonderhoud

Voor Vereniging van Eigenaren bestaat de mogelijkheid om ook het totale dakonderhoud onder te brengen bij Planbuilding. De verantwoordelijkheid voor de staat van het dak komt dan bij Planbuilding te liggen. Hierbij wordt het onderhoudsmanagement van de daken van u overgenomen door het Planbuildingbedrijf Dak Techniek Holland BV. U heeft hierbij het voordeel dat de economische levensduur van het dak verlengd wordt, het voordeel dat u van de voren weet wanneer welke kosten gemaakt zullen worden, het voordeel dat het dak te allen tijde door de dakdekker in optimale conditie gehouden wordt en het voordeel van garantie op waterdichtheid.

 

Is dakonderhoud belangrijk?
Een groot gedeelte van de opgebouwde reserves is namelijk bestemd voor dakonderhoud/dakvervanging. Daarom is het belangrijk om exact inzicht te krijgen over de huidige staat van het dak en hoe deze te onderhouden. Een jaarlijkse inspectie- onderhoudsbeurt verlengt de levensduur van een dak met jaren! Een klein gebrek kan met kleine middelen in een vroeg stadium worden verholpen. Zo wordt voorkomen dat er grotere problemen en lekkages ontstaan, welke hoge kosten als gevolg kunnen hebben.

 

POS - Planbuilding Onderhoud Systeem
Tijdens de POS opname wordt middels een grondige inspectie duidelijk wat de huidige staat van het dak is. Tevens wordt bepaald wanneer een vervanging noodzakelijk is. Er wordt een uitgebreid inspectierapport gemaakt, waarin waarnemingen worden geanalyseerd, opmerkingen en aandachtpunten worden omschreven en aanbevelingen worden gedaan. Daarnaast wordt er ook een financieel plan gemaakt om er voor te zorgen dat de VvE op het moment van vervanging van het dak voldoende geld beschikbaar heeft om deze werkzaamheden daadwerkelijk uit te laten voeren.
Door een abonnement POS-dakonderhoud af te sluiten gaat uw dak tegen minimale kosten zo lang mogelijk mee. Een levensduur van 30 jaar is hierbij geen uitzondering. Met een abonnement heeft u geen omkijken meer naar uw dak, dat doen wij namelijk voor u!

Is onderhoud aan uw dak nodig?

In de praktijk blijkt dat de dakbedekking nogal eens beschadigd wordt door op de dakbedekking terechtgekomen stenen of andere scherpe voorwerpen. Afvoeren raken verstopt door bladeren of slib. Mos en algvorming belemmeren de afwatering.
Om deze redenen en om problemen te voorkomen is het aan te raden een onderhoudscontract af te sluiten, waarbij minimaal één keer per jaar, onderhoud moet worden gepleegd.

 

Bij uitvoering van het onderhoudsabonnement let DTH veelal op de volgende zaken:
1. Alle vuil en zaken welke niet op het dak thuis horen worden verwijderd.
2. De dakrandstroken worden gecontroleerd op volledige verkleving
3. De conditie van de overlappen van de dakbanen op het dak.
4. De aanhechtingen bij de hemelwaterafvoeren en overige dakdoorvoeren worden gecontroleerd.
5. De loodslabben worden gecontroleerd op scheurvorming.
6. Het bevestigingssysteem wordt gecontroleerd op stormvastheid.
7. Lichtkoepels worden gecontroleerd op scheurvorming.

 

Daarnaast kunt u zelf een aantal zaken (laten) uitvoeren, zoals:
1. Het tijdig verwijderen van klimplanten tot ca. 50 cm onder de dakrand, alsmede het snoeien van bomen en struiken welke boven het dakvlak groeien.
2. Controleer regelmatig de hemelwaterafvoeren en gootzones 1 á 2 maal per jaar. Zo nodig meerdere malen; bijvoorbeeld bij daken in een bosrijke omgeving.
3. Gebruik het dak niet als een dakterras of opslag als het daarvoor niet is ontworpen.
4. Betreedt het dak niet bij extreem hoge of lage temperaturen.

 

Het is echter bewezen dat door onderhoud te plegen de dakbedekking een langere levensduur heeft. Informeer bij Dak Techniek Nederland naar de mogelijkheden voor uw dak(en).

 

Lekkageklachten, die niet altijd lekken:
1. Bij een lekkage kan, in geval van regen in combinatie met harde wind, ook een doorslaande gevel/schoorsteen de oorzaak van de lekkage zijn.
2. Indien de lekkages alleen in de winter optreden in combinatie met temperatuurwisselingen, dan is er hoogstwaarschijnlijk sprake van condensatie.

Veelgestelde vragen platte dak

Wat te doen bij een lekkend teermastiekdak?
Weggezakt grind in de teermastiek, plooien in de teermastiekbedekking en teermastieklekkages, langs bijvoorbeeld balklagen, afvoeren en metselwerk, zijn de voornaamste kenmerken van veroudering van de teermastiekbedekking.
Bij het aantreffen van één of meer van deze kenmerken is vaak een einde gekomen aan de technische levensduur van deze dakbedekking.
Bij het niet kunnen verwijderen van de ballastlaag van grind zonder daarbij de teermastiekbedekking te beschadigen, dient de dakbedekking geheel te worden gesloopt of te worden voorzien van een daartoe geschikte isolatielaag met een nieuwe dakbedekking.
Het aanbrengen van een isolatielaag met nieuwe dakbedekking komt alleen in aanmerking indien de opstandhoogten daarvoor geschikt zijn, dan wel geschikt gemaakt kunnen worden.
Indien de teermastiek plooien laat zien, dient de dakbedekking te worden gesloopt. Immers, plooivorming duidt op vochttoetreding in de organische inlage. Bij het handhaven van de dakbedekking kan dit stank verspreiden.

 

Wat is een koud-dak, een traditioneel warm-dak en een omgekeerd dak?
Een koud-dak is een dak, waarbij tussen thermische isolatie en het dakbedekkingssysteem in principe buitencondities heersen door de daar toegepaste spouw met buitenlucht te ventileren.
Een voorbeeld hiervan is een houten dakconstructie met de dakbedekking rechtstreeks op de houten delen en waar de isolatie zich tussen de balklaag, op de plafondplaat bevindt. De ruimte tussen isolatie en houten delen wordt met buitenlucht geventileerd.
Bij het ontbreken van voldoende ventilatie kan vochtaantasting van de houten dakconstructie plaatsvinden, waarbij in de winterperiode lekkages kunnen optreden ten gevolge van condensatie tegen de onderzijde van het houten dakbeschot.
Een traditioneel warm-dak is een dak waarbij de isolatie is aangebracht op de onderconstructie. Hierdoor blijft de onderconstructie 'warm'.
Een voorbeeld hiervan is een betonnen onderconstructie met daarop een dampremmende laag, een isolatielaag en een dakbedekking.
Een omgekeerd-dak is een bijzondere vorm van het warm-dak met het verschil dat de thermische isolatie zich bevindt op de waterdichte laag. Deze isolatie bestaat altijd uit geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS).

 

Wat is het verschil tussen APP- en SBS-gemodificeerd gebitumineerde dakbedekking?
Om de eigenschappen van de bitumen dakbedekking te verbeteren, zijn er kunststoffen aan de bitumen toegevoegd die een verbetering geven van soepelheid bij lage temperaturen, elasticiteit, vloeiweerstand en levensduur. De toegepaste kunststoffen zijn APP of SBS.
APP = Ataktisch PolyPropyleen
SBS = Styreen-ButadieenStyreen
Door zijn hogere UV-bestendigheid kan APP-gemodificeerd gebitumineerde dakbedekking onbeschermd worden toegepast, terwijl SBS-gemodificeerd gebitumineerde dakbedekking moet worden beschermd tegen UV-straling. Bij een dak zonder ballastlaag, van bijvoorbeeld grind, wordt de SBS-gemodificeerd gebitumineerde dakbedekking altijd voorzien van fabrieksmatig aangebrachte leislagafwerking.
De levensduurverwachting van beide producten bedraagt circa 15 jaar. Eén en ander is afhankelijk van onder meer het gekozen dakbedekkingssysteem, de ondergrond, de gebruiksbelastingen, de afwatering en het levensduurondersteunende onderhoud.

 

Mogen er plassen staan op een plat dak?
Een plat dak met een goed afschot is een dak zonder plasvorming. Er is dan sprake van een juiste helling van de waterdichte laag (dakbedekking) in de richting van de hemelwaterafvoeren.
Stilstaand water op een dak leidt tot (het vasthouden van) extra vervuiling op de dakbedekking. Bovendien kan vorstschade optreden. Dit kan leiden tot levensduurverkorting van de dakbedekking.
In extreme situaties kan stilstaand water leiden tot extra doorbuigingen van de onderconstructie. Indien de maximaal doorlaatbare doorbuiging wordt overschreden, bestaat er een risico op instortingsgevaar van het dak.
Afschot wordt dus toegepast om aan de levensduurverwachting van de dakbedekking te kunnen voldoen. Tevens kan afschot noodzakelijk zijn om aan de veiligheidseisen voor wat betreft instortingsgevaar te voldoen.
Om aan de veiligheidseisen van het Bouwbesluit te kunnen voldoen is afschot niet per se noodzakelijk.
Om aan de te verwachten levensduur van de dakbedekking te kunnen voldoen, is het noodzakelijk dat water van een dak wordt afgevoerd.
Vanuit de praktijksituatie is enige plasvorming toelaatbaar. Een hoeveelheid water op het dak (direct na regen) van maximaal 5% van het dakoppervlak is toelaatbaar, mits deze hoeveelheid is verdeeld over meerdere plassen. De diepte van de plassen mag daarbij maximaal 5 mm zijn.

 

Wat houdt een schriftelijke garantie op waterdichtheid in?
Normaliter wordt de waterdichtheid van een dakbedekkingssysteem door het dakbedekkingsbedrijf gedurende maximaal 10 jaar gegarandeerd. Indien u een schriftelijke garantie heeft, kunt u in voorkomende gevallen het dakbedekkingsbedrijf, c.q. bij nieuwbouw de aannemer, inschakelen.
Indien deze niet meer aanspreekbaar is, bijvoorbeeld vanwege faillissement, dan is een eventuele schriftelijke bedrijfsgarantie vervallen.
Indien er in dit geval een verzekerde garantie is verstrekt, kan de verzekeraar worden benaderd.

Welke functie heeft een dampremmende laag in een dakbedekkingsconstructie?
Een dampremmende laag in een warm-dakconstructie bevindt zich tussen de onderconstructie en het isolatiemateriaal.

 

De functie van een dampremmende laag kan verschillend zijn:
• dampremming ter beperking van inwendige condensatie,
• noodvoorziening als tijdelijke waterkering tijdens uitvoering,
• winddichting ter verhoging van de windweerstand,
• tochtdichting ten behoeve van brandveiligheid,
• reukdichting ten behoeve van het leefklimaat,
• scheidingslaag om contacten tussen materialen te voorkomen.

Bedrijvengids Geplaatst door
Dak Techniek Holland B.V.

Dak Techniek Holland B.V.

Griendaak 8, 3371 KH  HARDINXVELD-GIESSENDAM

Bedrijvengids Wilt u meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.