Goed dakwerk

Goed dakwerk is in ieders belang. Logisch: dakproblemen kosten tijd en geld en kunnen tot irritaties leiden. Solide dakwerk vraagt echter om vakkennis. Bij VEBIDAK-dakbedekkingsbedrijven is deze vakkennis aanwezig. De afdeling Technische Zaken van VEBIDAK adviseert en verricht desgevraagd ook onderzoek op bestaande daken. Geen standaard advies, maar maatwerk.

Geplaatst door: Vebidak

Omschrijving

Vanzelfsprekend zijn de rapportages afgestemd op het doel van de opdrachtgever. Windbelastingsberekeningen, bouwfysische berekeningen, alsmede risico inventarisaties en evaluaties van daken behoren eveneens tot het dienstenprogramma. Onze ervaren adviseurs staan borg voor een deskundig en onpartijdig oordeel over materialen, materiaaltoepassingen, dakbedekkingsconstructies en dakveiligheid.
In haar informatiebladen "Langer een beter dak™, "Materiaalkeuze™, "Milieuvriendelijke daken™ en "Brandveilig werken op daken™ geeft VEBIDAK antwoorden op veelgestelde vragen.

 

Het Op 't dak boekje is ontwikkeld voor iedereen die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met platte daken. De voorgaande edities (1998 en 2005) hebben vlot hun weg gevonden naar velen die betrokken zijn bij de uitvoering van platte daken. Deze derde uitgave is volledig geactualiseerd en afgestemd op de nieuwe bouwregelgeving, zoals de geldende Beoordelingsrichtlijnen, NEN-normen (waaronder NEN 6050), SBR-publicaties en de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen) en de huidige inzichten. De succesvolle formule van het Op 't dak boekje is echter ongewijzigd: laagdrempelig, kort, bondig en toch compleet.

 

Nieuwe dakbedekking: best een investering. Maar ook een aanschaf die u - als het goed is - zelden hoeft te doen. Want bij een professionele voorbereiding en uitvoering kan uw dakbedekking lang mee. Hoe lang? Dat hangt af van allerlei factoren. U kunt het allemaal lezen in dit informatieblad

Dit informatieblad geeft een beeld van de voorwaarden waaronder met gebruik van open vuur of föhn brandveilig een dak kan worden gemaakt. In de praktijk kan veilig met open vuur of met een föhn worden gewerkt, tenzij het vuur of de hete lucht in aanraking kan komen met brandbare materialen.

De materialen op uw dak: waarop te letten? U besluit niet zomaar een nieuw dak te laten aanbrengen. U wilt immers heel lang plezier hebben van uw investering. De belangrijkste eigenschappen van uw dak zijn de waterdichtheid, de isolatie en de beloopbaarheid. Al wil het oog natuurlijk ook wat. Een vakbekwame uitvoering is essentieel voor de waterdichtheid. Ook na langere tijd. U loopt beduidend minder risico als u kiest voor gecertificeerde dakbedekkingsmaterialen. Niet al deze materialen zijn echter geschikt voor uw dak. De VEBIDAK-dakbedekkingsbedrijven weten er alles van.

Eenvoudige maatregelen kunnen de milieuvriendelijkheid van uw platte dak verbeteren. De eventuele investering is dikwijls ook financieel de moeite waard. In dit informatieblad geeft VEBIDAK u een beeld van de mogelijkheden. Een deskundig advies loont altijd!

 

Langer een beter dak
Renovatie is hét moment om verder te kijken dan alleen een duurzame waterdichtheid van het dak. Door goed na te denken over toekomstige functies, heeft het platte dak een optimale kans op een lang leven. Vraag daarom altijd deskundig advies. Het is lang niet altijd nodig om meteen het hele dak te vervangen. Vaak is een bestaande dakbedekking geschikt als ondergrond voor een nieuw dak. Een nieuwe levensfase van het dak mét extra functies is vaak dichter bij dan u denkt!

Op het moment dat je bij renovatie aan de gang gaat met de gebouwschil "gevel, vloer en dak" kun je door extra te isoleren een forse energiebesparing realiseren. Omdat het dak dan toch aangepakt gaat worden, haal je optimaal rendement uit relatief geringe meerkosten.

Isoleer het dak
Een goed geïsoleerd dak heeft voordelen in de winter en in de zomer. Een isolatielaag op het dak functioneert als een deken. In de winter is het warmteverlies kleiner en in de zomer komt er minder warmte het gebouw binnen.

 

 

 

Dakonderhoud: heel normaal
Bij oplevering van de nieuwbouw of renovatie/groot onderhoud van een gebouw(onderdeel), ziet het gebouw of gebouwonderdeel er veelal uit om door een ringetje te halen.
Om dit zo te houden worden diverse maatregelen getroffen (schoonmaakploegen; glazenwassers, etc.).
Een minder of niet in het oog lopend gebouwonderdeel is het dak. Lang niet altijd wordt er iets geregeld voor periodiek onderhoud aan het dak, de vaak slecht zichtbare vijfde gevel.
Terwijl goed beschouwd, het dak wat betreft waterdichtheid de meest belangrijke gevel is.
Langer een beter dak betekent periodiek dakonderhoud.

Afhankelijk van het toegepaste dakbedekkingssysteem, de toegepaste materialen, de ligging (bijvoorbeeld in een bosrijke omgeving) en het afschot zal het dakvlak in de loop der tijd onmiskenbaar vervuilen. Wanneer het dak niet regelmatig wordt gecontroleerd op bijvoorbeeld beschadigingen, kan dit leiden tot ernstige (gevolg) schade door lekkage.

Zelf doen of uitbesteden
Enkele eenvoudige onderhoudswerkzaamheden kunnen door de beheerder/eigenaar zelf worden uitgevoerd zoals bijvoorbeeld het reinigen van hemelwaterafvoeren. De meeste onderhoudswerkzaamheden, alsmede een juiste rapportage van de inspectieresultaten, moeten echter door een deskundige worden uitgevoerd. Dat kan een bouwkundig medewerker van de beheerder zijn die kennis van d(z)aken heeft.
Het ligt echter meer voor de hand om een onderhoudscontract af te sluiten met een vakbekwaam dakbedekkingsbedrijf.
Afhankelijk van de ligging van het gebouw kan dan één of twee keer per jaar een inspectie/onderhoudsbeurt plaats vinden.
Door het regelmatig inspecteren en vastleggen van de inspectiegegevens kan de beheerder/eigenaar tijdig zien aankomen of en wanneer oppervlakte verbetering of aanvullend onderhoud nodig is. Financiële verrassingen, die in dit geval nooit echt leuk zijn, kunnen zo prima worden voorkomen.

Periodiek onderhoud aan dakbedekking zal leiden tot dakbedekkingen die langer meegaan.
Eén en ander is vast te leggen in een onderhoudscontract, waarin kan worden opgenomen, dat het betreffende dakbedekkingssysteem jaarlijks aan een reinigingsbeurt moet worden onderworpen. Uiteindelijk kan dit leiden tot een verlenging van de levensduur van de dakbedekking en dus tot een besparing voor de eigenaar.

Onderhoudscontract
Voor zelfwerkzame beheerders/eigenaren komt het onderhoud aan het dak, dat met name wordt uitgevoerd in de periode met wat minder gunstige weersomstandigheden (na bladval), soms ongelegen.
Door de onderhoudswerkzaamheden op basis van een onderhoudscontract uit te besteden wordt zorg en tijd bespaard en tegelijkertijd ingezet op langer een beter dak.
Gesteld kan worden:
Met periodiek dakonderhoud wordt een extreme make-over uitgesteld!

 

De vele voordelen van dakonderhoud
Veel problemen zijn te voorkomen als de dakbedekking regelmatig wordt geïnspecteerd, periodiek wordt gereinigd en op tijd wordt gerepareerd.

Maatregelen:
- Controleren en reinigen van hemelwaterafvoeren, riolering en goten kan verstoppingen voorkomen en daarmee wateroverlast weg nemen.
- Het reinigen van hemelwaterafvoeren en dakvlak leidt tot verminderde plasvorming. Dus vermindering van kans op wateraccumulatie, dus vermindering van kans op instortingsgevaar van de daken!
- Verspreiden van verwaaid grof grind geeft bescherming tegen uv-stralen en een betere stormvastheid van de dakbedekking.
- Tijdig reinigen voorkomt ongewenste mos- en plantengroei. Defecten aan details worden hierdoor eerder opgemerkt.
- Gebreken in de dakbedekking of vanuit de ondergrond kunnen sneller worden  gesignaleerd en dus op tijd worden aangepakt.
- Bij tijdige controle kan capillaire werking worden waargenomen bij opstanden met voetlood en zijn er dus maatregelen te nemen om erger te voorkomen.
- Door regelmatige inspectie van de onderzijde van het dak kunnen gebreken aan het dak tijdig worden opgespoord.
- Regelmatig reinigen van met name zichtdaken zal minder verkleuring tot gevolg hebben. Denk hierbij aan gekleurde PVC-dakbanen.

 

Levensduur van daken
De levensduur van een dak is afhankelijk van een aantal factoren:

- Het advies: aandacht voor het huidige gebruik van het dak, maar ook voor mogelijke gebruikswijzigingen in de toekomst.
- Het ontwerp: nieuwbouw of renovatie? Het ontwerpen van een dak is maatwerk. Materialen kunnen op verschillende manieren gecombineerd en bevestigd worden. Ook de onderconstructie (hout of beton) maakt hierbij een verschil.
- De uitvoering: een vakbekwame uitvoering van het gekozen systeem (kunststof of bitumen) is essentieel voor de waterdichtheid.
- De ondergrond: de ondergrond van de dakbedekking - meestal de isolatie - moet voldoende drukvast zijn en is afhankelijk van het gebruik van het dak. We kennen gebruiksdaken (dakterrassen, daktuinen e.d.) en daken met intensief onderhoudsverkeer (glasbewassing, installaties, en systemen voor zonne-energie).
- De afwatering: goed afschot naar de hemelwaterafvoeren.
- Het gebruik: het is van belang om te weten of de dakbedekking regelmatig zal worden belopen.
- Weersinvloeden: warmte en ultraviolette straling versnellen de veroudering van dakbedekking. Het aanbrengen van bijvoorbeeld een ballastlaag (grind) beschermt niet alleen tegen weersinvloeden, maar verkleint bovendien de kans op beschadiging en dus lekkage.

Et ergo: een goede voorbereiding, een goede uitvoering en periodiek onderhoud leveren uiteindelijk geld op, want de dakbedekking gaat langer mee!

 

NEN 6050 - Ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken aan daken - Gesloten dakbedekkingssystemen 

De praktische uitwerking van de NEN 6050 is verwoord in de SBR publicatie Brandveilig ontwerpen en uitvoeren van platte daken (uitgave 2009), waarin ook de overige (uitvoerings)aspecten aangaande brandveilig werken zijn opgenomen.

Branden, tenzij...
Het uitgangspunt van deze norm is dat het gebruik van de brander voor de verwerking van bitumen dakbedekking veilig is. Wel stelt de norm een aantal randvoorwaarden aan het gebruik van de brander bij details. Bij opgaand gevelwerk, overkragende bouwdelen en hellende daken met schubvormige afwerkingen mag over een zone van 750 mm geen open vuur worden gebruikt. Dit geldt overigens niet alleen voor bitumen maar ook voor kunststoffolies waar vaak ook een brander noodzakelijk is om de ondergrond droog te maken.
 

Dit betekent dat in het dakvlak en bij alle andere details, mits de kieren in de ondergrond zijn afgedicht, gewoon de brander kan worden toegepast. De brandmethode is de verwerkingsmethode die de grootste zekerheid biedt op duurzame waterdichtheid in ons vochtige en regenachtige klimaat. Dit betekent dat - net zoals vroeger- op circa 99% van het dakvlak de brander gewoon kan worden gebruikt. Feitelijk legt NEN 6050 vast wat iedereen allang wist: blijf met de brander weg bij opgaand werk met schubvormige afwerkingen en dicht kieren in de ondergrond af. 
 
Met de keuze voor de realisatie van een norm wil VEBIDAK als brancheorganisatie de bewustwording ten aanzien van brandveilig werken aan daken bij de opdrachtgevers, voorschrijvers en verwerkers verhogen. De keuze voor dit traject is een juiste gebleken. Er is geen richtlijn of norm binnen de dakbedekkingbranche waarover zoveel is gesproken. Hierdoor is het thema brandveilig werken aan daken duidelijk op de kaart gezet.
 
De producenten en leveranciers van bitumen afdichtingsmaterialen en hun afnemers zijn klaar voor NEN 6050. Veel verwerkers en opdrachtgevers hebben al voor toepassing van deze norm gekozen.
De VEBIDAK-leden streven naar zorgvuldige en veilige verwerking van de materialen. Zij zullen daarom het gebruik van de norm stimuleren door deze op te nemen in hun adviezen, bestekken en KOMO-kwaliteitsverklaringen.

 

VEBIDAK partner in energieconvenant 'Meer met Minder'

Als ambassadeur voor de platte dakenbranche voor de meerjarige energiebesparings-campagne Meer met Minder schenkt VEBIDAK veel aandacht aan de voordelen van extra dakisolatie. Isolatie van het dak is namelijk van cruciaal belang om het energieverbruik in een woonhuis of bedrijfspand terug te dringen.

Convenant 'Meer met Minder'
Het betreft een gezamenlijk initiatief van overheid, energiebedrijven, woningcorporaties, bouw- en installatiebedrijven met als doel om van 2008 tot en met 2020 niet minder dan 2,4 miljoen bestaande woningen en bedrijfsgebouwen minimaal 30% energiezuiniger te maken. Voor de periode tot en met 2011 is het de ambitie om tenminste 500.000 woningen en bedrijfsgebouwen aan te pakken. Het programma is erop gericht woning- en gebouweigenaren zo eenvoudig mogelijk en zonder hogere lasten energie te laten besparen.
 
Met haar toetreding tot "Meer met Minder™ geeft VEBIDAK niet slechts uiting aan haar steun voor de ambitieuze doelstellingen van het kabinet op het gebied van energiebesparing, terugdringing van CO2-uitstoot en duurzame energie. Zij neemt hiermee tevens haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om een evenredig deel van deze doelstellingen te realiseren. Als koepel van inmiddels bijna 200 serieuze dakbedekkingsbedrijven met een gezamenlijk marktaandeel van circa 70% is VEBIDAK een welkome nieuwe partij bij het convenant. Het bouwdeel plat dak kan immers een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van "Meer met Minder™.
 
VEBIDAK heeft de mogelijkheden en de inzet om haar lid-bedrijven adequaat te committeren en te motiveren om op ook op individueel ondernemingsniveau bij te dragen aan de doelstellingen van het convenant.

 

Geschillencommissie Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbranche
De rechtsverhouding tussen het VEBIDAK-dakbedekkingsbedrijf en de consument (waaronder ook VvE's) wordt beheerst door de Algemene Consumentenvoorwaarden VEBIDAK. Een onderdeel van deze voorwaarden is de toepasselijkheid van de Geschillenregeling. Op grond hiervan kunnen eventuele geschillen op een snelle, goedkope en vooral ook deskundige manier worden beslecht door de Geschillencommissie. Inmiddels zijn er al meer dan 40 branches met een Geschillenregeling. Bekende voorbeelden zijn de reisbureaus en de woninginrichters. Al deze regelingen - zo ook die voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingen - worden uitgevoerd door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), gevestigd in Den Haag. De Geschillenregeling biedt een laagdrempelige rechtsgang waarmee het belang van alle partijen is gediend.

Met de nieuwe Consumentenvoorwaarden is een eind gekomen aan het fenomeen van de verouderde, onevenwichtige voorwaarden op individueel bedrijfsniveau. Een goede balans in de rechtsverhoudingen tussen partijen versterkt hun beider positie en voorziet hen van een adequaat instrumentarium om elkaar over en weer te kunnen aanspreken.

Een Geschillencommissie bestaat uit drie leden, waarvan de voorzitter altijd een jurist is en de twee andere leden door de betrokken brancheorganisatie respectievelijk consumentenorganisatie(s) worden aangewezen. In dit geval wordt dus één commissielid benoemd door VEBIDAK en één door de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis gezamenlijk.

Hoe dient de dakdekker om te gaan met de Algemene Consumentenvoorwaarden?
Allereerst moet zowel in de offerte als in de schriftelijke opdracht duidelijk worden opgenomen dat de overeenkomst wordt beheerst door de Algemene Consumentenvoorwaarden VEBIDAK. De consument verklaart zich hiermee door het verstrekken van de opdracht akkoord. Ook dient de beoogde bestemming van het dak al in de offerte te worden vermeld. Het is van belang dat deze bestemming nauwkeurig wordt beschreven en dat de consument wordt gewezen op het risico van schade bij afwijkend gebruik, bijvoorbeeld als het dak wordt gebruikt als dakterras terwijl het uitsluitend als waterdichte laag is bestemd. Zo wordt voorkomen dat de dakdekker aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele schade door afwijkend gebruik van het dak.

Veel geschillen ontstaan als gevolg van slechte communicatie. Daarom is het van belang dat de afspraken helder op papier staan.

De Algemene Consumentenvoorwaarden VEBIDAK en de Geschillenregeling dragen er in belangrijke mate toe bij dat geschillen worden voorkomen en, als dat onverhoopt niet lukt, objectief en professioneel worden beslecht. Het VEBIDAK-dakbedekkingsbedrijf toont zich hiermee een serieuze en betrouwbare partner die zijn vak verstaat en, mocht er toch een verschil van inzicht ontstaan, alle medewerking verleent aan een oplossing via een onafhankelijk instituut.

Bedrijvengids Geplaatst door
Vebidak

Vebidak

Postbus 1248, 3430 BE  Nieuwegein

Bedrijvengids Wilt u meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.