Gerelateerde suggesties:

Kan VvE eisen stellen aan toelaten nieuwe bewoners?

Kan een VvE eisen stellen aan de toelating van nieuwe bewoners om zo twijfelachtige figuren te weren?

In de ledenvergadering van onze VvE zijn stemmen opgegaan om in het HR een ballotagebepaling op te nemen. Dit om in voorkomende gevallen aspirant-bewoners die in een slechte reuk staan of een twijfelachtige (woon-) reputatie hebben (Tokkies en Flodders) te kunnen weren.

Is een dergelijke bepaling, zolang deze geen discriminerend karakter heeft, juridisch houdbaar en zo ja, kunt u ons een voorbeeld geven van de formulering ervan?

BEKIJK ANTWOORD

Door mr. Kim Kroon, Van Till Advocaten.

De wet bepaalt dat in het splitsingsreglement nadere regels over het gebruik, beheer en onderhoud van de appartementen kunnen worden gesteld. Hierdoor is het mogelijk dat aan de vergadering van eigenaren de bevoegdheid wordt gegeven om toezicht uit te oefenen op de toelating van nieuwe appartementseigenaren. Deze regels worden ook wel aangeduid als 'welstandsbepalingen'. Op deze manier kan dan worden voorkomen dat 'ongewenste personen' de reputatie en waarde van (de appartementen in) het appartementencomplex negatief beïnvloeden. Het is vaste jurisprudentie dat deze welstandsbepalingen moeten worden opgenomen in het reglement van splitsing zelf. Deze kunnen niet worden opgenomen in een huishoudelijk reglement. Hierin kunnen namelijk alleen orderegels worden opgenomen; bepalingen waarin het feitelijk gebruik van appartementen nader wordt geregeld.

In de praktijk wordt van de hiervoor besproken bevoegdheid vaak gebruik gemaakt in geval van seniorenflats; voor nieuwe appartementseigenaren geldt een bepaalde leeftijdsgrens. Er kunnen echter niet 'zomaar' allerlei eisen worden gesteld aan toekomstige appartementseigenaren. Uiteindelijk dient een dergelijke eis altijd te voldoen aan normen van redelijkheid en billijkheid. Of daaraan wordt voldaan is weer (geheel) afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Of in een welstandsbepaling kan worden opgenomen dat een toekomstige appartementseigenaar geen 'twijfelachtige woonreputatie' mag hebben, is naar mijn mening (over het algemeen genomen) in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Daarnaast zal het in de praktijk ook lastig zijn hoe een dergelijke eis kan worden getoetst, want het is lastig om precies te definiëren wat precies wordt verstaan onder een 'twijfelachtige woonsituatie'.

Reacties

LOG IN OM EEN REACTIE TE PLAATSEN
Bas-Pastoor 5 jaar geleden

Hoe werkt dit als de eigenaren wel boven de 50 zijn, maar hun appartement, dat in de verkoop staat, tijdelijk aan een familielid ter beschikking stellen van 38 welke in een scheiding ligt?

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!