Taken bestuur

De vergadering van eigenaars is het belangrijkste orgaan van de VvE. In de vergadering komen de eigenaren samen en kunnen besluiten worden genomen over alle VvE-aangelegenheden.

Gepubliceerd: 21 november 2013

mr. Kim Kroon, Van Till Advocaten

Het bestuur van de VvE wordt benoemd door de vergadering. De vergadering kan het bestuur ook te allen tijde schorsen of ontslaan, waardoor nog eens wordt onderstreept dat het bestuur ten dienste staat van de VvE (artikel 5:131 BW).

In de Modelreglementen worden de bestuurstaken nader gespecificeerd. Zo dient het bestuur zorg te dragen voor het sluiten van passende verzekeringen met betrekking tot het appartementencomplex (artikel 8 Modelreglement 1992 en artikel 15 Modelreglement 2006) en het opstellen van de jaarlijkse begroting en exploitatierekening (artikelen 4 en 5 Modelreglement 1992 en artikelen 11 en 12 Modelreglement 2006). Voorts is het bestuur belast met het uitvoeren van de administratie van de VvE, zie hiervoor met name de artikelen 41-43 Modelreglement 1992 en de artikelen 53-55 Modelreglement 2006.

Los van de Modelreglementen staat het de vergadering van eigenaars in principe vrij om ook andere taken aan het bestuur toe te kennen. Vaak wordt aan het bestuur de bevoegdheid gegeven om zelfstandig beslissingen te nemen over aangelegenheden die een bepaald bedrag (dat door de vergadering is vastgesteld) niet te boven gaan, zodat niet voor elk wissewasje toestemming aan de vergadering hoeft te worden gevraagd. Bovendien kunnen de nadere taken van het bestuur ook (meer gespecificeerd) in het Huishoudelijk Reglement worden vermeld.

In de hierna te bespreken uitspraak staat de vraag centraal of het bestuur wel de benodigde bevoegdheid had gekregen van de vergadering van eigenaars om een bepaalde handeling te verrichten.

Uitspraak Hof Amsterdam d.d. 29 november 2007

In eerste aanleg heeft een eigenaar de kantonrechter verzocht hem vervangende machtiging te verlenen om (voor rekening en kosten van de VvE) onderhoudswerkzaamheden te laten verrichten aan de kozijnen van zijn appartement. De kantonrechter wijst dit verzoek toe. De VvE kan zich in deze uitkomst niet vinden en legt de zaak in hoger beroep voor aan het Hof Amsterdam. In hoger beroep gaat het om de vraag of het bestuur toestemming nodig had van de vergadering van eigenaars voor het instellen van het hoger beroep.

Ingevolge artikel 41 lid 4 Modelreglement 1992 (dit reglement was in deze zaak van toepassing) heeft het bestuur geen machtiging van de vergadering nodig om verweer te voeren in een geding (gerechtelijke procedure). In eerste aanleg is de procedure door een eigenaar aanhangig gemaakt en is de VvE de verwerende partij. Voor het inschakelen van juridische bijstand en het voeren van verweer in die procedure is geen machtiging (toestemming) nodig geweest van de vergadering. Het instellen van hoger beroep tegen deze uitspraak is echter geen voortzetting van de procedure in eerste aanleg, maar moet worden beschouwd als een zelfstandige procedure. Om die reden had de vergadering eigenaars een machtiging aan het bestuur moeten verlenen om hoger beroep in te stellen. Nu dat in dit geval niet is gebeurd, is het hoger beroep van de VvE niet bevoegdelijk ingesteld en wordt de VvE niet-ontvankelijk verklaard in het door haar ingestelde hoger beroep.

Toelichting

Het bestuur van de VvE doet er goed aan om zich goed te informeren over de precieze omvang van de bevoegdheden. Als het bestuur daar in het onderhavige geval van op de hoogte zou zijn geweest, dan was de vordering van de VvE niet op dit formele vereiste gestrand. Overigens is het Hof zich er terdege van bewust dat het voor het bestuur niet altijd mogelijk is om een dergelijke toestemming aan de vergadering te verzoeken. Het instellen van hoger beroep is altijd aan bepaalde (soms korte!) termijnen gebonden en er is dan niet altijd voldoende tijd om de toestemming van de vergadering af te wachten. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen dan is het volgens het Hof ook mogelijk voor de vergadering om het ingestelde hoger beroep achteraf te bekrachtigen, hetgeen betekent dat achteraf alsnog toestemming wordt gegeven om hoger beroep in te stellen.

Echter, in de zojuist besproken situatie ging die vlieger niet op. Uit de feiten is namelijk gebleken dat een vergadering is gehouden binnen de beroepstermijn van drie maanden. In deze vergadering heeft het bestuur de vergadering expliciet medegedeeld dat het niet nodig zou zijn om te stemmen over het ingestelde hoger beroep. Daaruit maakt het Hof op dat er wel gelegenheid is geweest voor het bestuur om de benodigde toestemming alsnog te verkrijgen, echter, dat ervoor is gekozen om dat niet te doen. Het gebrek kan dus niet meer worden hersteld.

Overigens is in het nieuwste Modelreglement bepaald dat het bestuur evenmin een machtiging van de vergadering nodig heeft voor het voeren van een incassoprocedure (zie artikel 53 lid 5 Modelreglement 2006). Voor een dergelijke procedure is wel toestemming van de vergadering nodig als een ouder Modelreglement van toepassing is (zie o.a. artikel 41 lid 4 Modelreglement 1992).

Guido van Loon - Appartement & Eigenaar

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wilt u meer dan 3 items lezen?

Lees direct verder tot en met 10 items per maand met een gratis Basis-profiel.

Gratis aanmelden
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.