Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

Kan VvE-lid het gebruik van privé-gedeelten worden ontzegd?

Kan een VvE aan een lid van de VvE het gebruik van zijn privé-gedeelten ontzeggen? Zo ja, onder welke voorwaarden kan dit?

Kan een VvE aan een lid van de VvE het gebruik van zijn privé-gedeelten ontzeggen? Zo ja, onder welke voorwaarden kan dit?

BEKIJK ANTWOORD

Door mr. Burak Bölük, Van Till advocaten.

Artikel 5:112 BW biedt de mogelijkheid om bij splitsingsreglement te regelen dat aan een appartementseigenaar het gebruik zijn privé-gedeelte kan worden ontzegd. In dat verband bevatten veel splitsingsreglementen een uitgebreide regeling. Het splitsingsreglement noemt strikte voorwaarden waaronder en hoe een dergelijk besluit genomen kan worden, evenals de kennisgeving van een dergelijk besluit.

Ontzegging kan bijvoorbeeld enkel geschieden in de gevallen als genoemd in het splitsingsreglement, zoals bij een ernstige verstoring van de rust in het gebouw door de aanwezigheid van de appartementseigenaar. Denkt u bijvoorbeeld aan een appartementseigenaar met een betalingsachterstand die voor veel overlast zorgt, vernielingen aanbrengt en zich tevens onbehoorlijk en dreigend gedraagt jegens andere appartementseigenaren (zie onder meer Rechtbank Utrecht, sector kanton, LJN: BL0339 en Rechtbank Almelo, LJN: BN5621).

Ook dient een waarschuwing te zijn vooraf gegaan aan het besluit tot ontzegging en geldt dat de vergadering niet kan besluiten tot het geven van een waarschuwing (of ontzegging) dan na verhoor of behoorlijke oproeping van de eigenaar. Een ander voorbeeld is (volgens artikel 27 lid 4 Modelreglement 1992) dat een besluit tot ontzegging dient te zijn genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste tweederde van het totaal aantal stemmen vertegenwoordigd is. Neem het splitsingsreglement dan ook goed door.

De eigenaar aan wie het gebruik van het privé-gedeelte is ontzegd, kan aan de kantonrechter verzoeken het besluit te vernietigen op grond van artikel 5:130 BW. Let wel, een beroep op artikel 5:130 BW dient binnen een maand na kennisgeving gedaan te worden, althans binnen een maand nadat de eigenaar kennis kon nemen van het besluit. De kantonrechter zal onder meer toetsen of sprake is van een 'gewichtige reden' die aan de ontzegging ten grondslag ligt.

Hoewel een besluit tot ontzegging dus mogelijk is, gelden hiervoor strikte voorwaarden. Dit is ook begrijpelijk aangezien het besluit ingrijpende gevolgen heeft voor de desbetreffende appartementseigenaar. De praktijk wijst uit dat terughoudendheid geboden blijft.

Reacties

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

ZOEKSUGGESTIES