Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

Een bewoner saboteert en bedreigt VvE, wat nu?

Hoe kan een voorzitter optreden tegen ongewenst en onbeschoft gedrag van een VvE-lid?

Wat kan een voorzitter doen op een ledenvergadering als een persoon de vergadering probeert te saboteren of medebewoners tijdens stemrondes probeert te bedreigen? Als lid kan hij niet geroyeerd worden, maar wat voor middelen heeft een voorzitter dan nog om hier een halt aan toe te roepen?

BEKIJK ANTWOORD

Door Mr. Kim Kroon, Van Till Advocaten.

De eerste optie zou inderdaad zijn om de vergadering te schorsen en de betreffende eigenaar tot de orde te roepen. Echter, uit de vraag blijkt al dat dat niet succesvol is. Welke andere mogelijkheden staan de VvE ten dienste om een einde te maken aan deze onwenselijke situatie?

De meest recente Modelreglementen bepalen dat het mogelijk is om de eigenaar die de wet of (huishoudelijk) reglementen overtreedt een boete op te leggen (artikel 29 Modelreglement 1992 en artikel 41 Modelreglement 2006). In het geval een dergelijke overtreding wordt geconstateerd, dient het bestuur de eigenaar een schriftelijke waarschuwing te sturen, waarin hij wordt gewezen op de overtreding. Als de eigenaar vervolgens geen gehoor geeft aan de waarschuwing, dan kan het bestuur hem een boete opleggen. Deze boete komt dan ten bate van de vereniging.

Het dusdanig verstoren van de vergadering door de betreffende eigenaar in de onderhavige casus, is aan te merken als een dergelijke overtreding (artikel 2 Modelreglement 2006 en artikel 5:124 jo artikel 2:8 BW). Het bestuur zou de eigenaar dus een boete kunnen opleggen. Echter, als de eigenaar zich niet aan de regels houdt, ligt het ook niet in de verwachting dat hij welwillend zal zijn de boete te voldoen. In het uiterste geval zou ter incassering dan ook een gerechtelijke procedure moeten worden gevoerd.

De Modelreglementen bepalen eveneens dat het bij het overtreden van (wettelijke en reglementaire) bepalingen en onbehoorlijk gedrag van de eigenaar ten opzichte van de andere eigenaren mogelijk is de betreffende eigenaar het gebruik van zijn appartement te ontzeggen en het gebruik van de gemeenschappelijke delen en/of zaken. Hierover moet de vergadering dan eerst een besluit nemen en vervolgens de betreffende eigenaar waarschuwen. Verder is er nog een aantal andere zaken waarmee rekening moet worden gehouden; deze staan opgesomd in artikel 27 Modelreglement 1992 en artikel 39 Modelreglement 2006. Let wel: een dergelijke ingrijpende maatregel zal niet snel kunnen worden opgelegd. Er moet sprake zijn van ingrijpende, grove overtredingen van de eigenaar en dat zal in de praktijk niet snel aan de orde zijn. Het zal afhangen van de concrete situatie, maar in dit geval lijkt oplegging van een dergelijke situatie niet zo snel aan de orde.

Ook valt te denken aan de praktische mogelijkheid dat de vergadering van eigenaren zou kunnen besluiten om de betreffende eigenaar de toegang tot de vergadering te ontzeggen, zolang hij zich schuldig maakt aan dergelijk onbehoorlijk gedrag. Het zal van de specifieke omstandigheden afhangen of een dergelijk besluit in rechte stand kan houden. Echter, als het besluit (rechtsgeldig) is genomen, dan is het vervolgens aan de betreffende eigenaar om hiertegen op te komen en het zal dan aan de rechter zijn om te oordelen of de eigenaren in redelijkheid tot dit besluit hadden kunnen komen.

Een andere praktische oplossing zou kunnen zijn gelegen in het laten leiden van de vergadering door een derde, zoals een beheerder, accountant of notaris. Ook kan worden gedacht aan de mogelijkheid de betreffende eigenaar te betrekken in het bestuur of commissies van de VvE, zodat de eigenaar op deze wijze in de gelegenheid wordt gesteld zelf (meer) mee te denken in het reilen en zeilen van de VvE.

Reacties

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

ZOEKSUGGESTIES