Gerechtshof Amsterdam legt short stay aan banden

Het Gerechtshof Amsterdam legt het verhuren van een appartement op basis van short-stay aan banden.

Gepubliceerd: 02 oktober 2013

Op 10 september 2013 heeft het Gerechtshof Amsterdam een belangrijke uitspraak gedaan voor iedereen die voor een korte periode het eigen appartement verhuurt aan bijvoorbeeld toeristen. Met deze uitspraak wordt het verhuren van een appartement op basis van short-stay aan banden gelegd. De gevolgen van voor de praktijk kunnen aanzienlijk zijn.

In haar uitspraak van 10 september bevestigt het Hof het oordeel van de rechtbank Amsterdam van eerder dit jaar dat het niet is toegestaan om een appartement met als bestemming woning tegen betaling aan derden (dat wil zeggen bijv. toeristen) in gebruik geven voor een korte periode. Wat speelde er? 

Een eigenaar van een appartementsrecht verhuurt zijn appartement een paar keer per maand aan toeristen, telkens voor een paar nachten. De splitsingsakte en het daarin van toepassing verklaarde modelreglement van splitsing 1992 geven als bestemming voor het betreffende appartementsrecht: 'woning'. Daarnaast is bepaald dat ingebruikgeving aan derden is toegestaan zolang zij zich houden aan de geldende regels. Hiertoe moet een zogenaamde 'gebruikersverklaring' worden overgelegd aan het bestuur van de VvE.

De bestemming van een appartementsrecht in de splitsingsakte is leidend. Daarentegen bestaat wel de mogelijkheid van de vergadering van eigenaars om afwijkend gebruik van de bestemming toe te staan en daaraan kunnen dan ook voorwaarden worden verbonden. In deze kwestie heeft de vergadering van eigenaars op enig moment besloten dat het niet is toegestaan om het appartementsrecht te gebruiken ten behoeve van short-stay, hotel en bed & breakfast, indien dit voor korter dan een maand is. Bij de kantonrechter wordt vervolgens de vraag voorgelegd of dit besluit nietig is omdat het in strijd is met de wet en/of de splitsingsakte en voorts dat het gebruik voor korte tijd ten behoeve van short-stay en bed & breakfast binnen de bestemming 'woning' valt. Ook is aan de kantonrechter verzocht het besluit te vernietigen. De kantonrechter wijst in eerste instantie de verzoeken af. De kantonrechter geeft aan dat “wonen” is te typeren als: het hebben van duurzaam verblijf. De kantonrechter vindt dat er sprake is van een commerciële exploitatie van het appartementsrecht. Hierdoor handelt de eigenaar in strijd met de splitsingsakte en de daarin gegeven bestemming.

Naar aanleiding van de beschikking van de kantonrechter gaat de appartementseigenaar in hoger beroep. In hoger beroep houdt de appartementsrechteigenaar voor dat de akte van splitsing geen mogelijkheden geeft voor de VvE om de bevoegdheid van een appartementseigenaar om zijn appartement in gebruik te geven in te perken. Daarnaast betoogt de appartementsrechteigenaar dat het voor korte tijd in gebruik geven niet strijdig is met de regels uit de splitsingsakte omdat het wel valt onder de bestemming 'woning'. Juridisch samengevat zegt de appartementsrechteigenaar dus dat het niet mogelijk is om de in de wet (art. 5:112 lid 4 BW) en de splitsingsakte (art. 24) gegeven mogelijkheid om een appartementsrecht aan een derde in gebruik te geven in te perken als die mogelijkheid niet uitdrukkelijk in de splitsingsakte is opgenomen.

Dit laatste argument van de verhurende appartementseigenaar over een beperking van ingebruikgeving naar tijdsduur slaagt echter niet. Het Hof is van mening dat het splitsingsreglement slechts ziet op ingebruikgeving voor de langere termijn en niet op ingebruikgeving voor een korte periode. Naar het oordeel van het Hof is immers het voldoen aan de in het splitsingsreglement opgenomen voorwaarde 'het ondertekenen van een aan het bestuur van de VvE af te geven gebruikersverklaring', moeilijk voorstelbaar en praktisch onuitvoerbaar bij ingebruikgeving voor een korte periode aan bijv. toeristen.

In met name Amsterdam wordt een groot aantal appartementen door eigenaren aan toeristen verhuurd. Dit voor bijvoorbeeld een (lang) weekend of een week. Die verhuur vormt een aardige inkomstenbron voor die eigenaars. Met het arrest van het Gerechtshof kunnen VvE's - indien gewenst - daar een stokje voor steken.

Is er nu een einde gekomen aan de mogelijkheden voor eigenaren om hun appartementsrechten voor korte tijd in gebruik te geven aan derden? Nee, uit de vorenbedoelde beschikking van het Hof wordt verder duidelijk dat de VvE gebruik kan maken van de mogelijkheid die in alle modelreglementen is opgenomen om toe te staan dat een appartement in afwijking van de bestemming mag worden gebruikt. De vergadering van eigenaren kan die toestemming dus verlenen en kan daar zonodig ook voorwaarden aan verbinden.

Meer informatie: www.rijssenbeek.nl

Guido van Loon - Appartement & Eigenaar

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.