Bedrijfsleven en overheid op hoofdlijnen eens over buitengebruik rodenticiden

Op initiatief van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over het buitengebruik van rodenticiden.

Gepubliceerd: 26 maart 2014

De enige mogelijkheid om het buitengebruik te behouden voor professionele gebruikers blijkt vastlegging van de beginselen van Integrated Pest Management (IPM) in de opleiding en examinering van de eindgebruiker én in onafhankelijk certificering van bedrijven. Dat betekent dat eerst overeenstemming moet bestaan over de betekenis van IPM in de praktijk. Het bedrijfsleven gaat de komende periode samenwerken om hier invulling aan te geven.

Huidige situatie

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is onder meer belast met de toelating van rodenticiden tot de Nederlandse markt. Het Ctgb heeft besloten om bij nieuwe aanvragen voor rodenticiden het buitengebruik niet meer toe te laten. De redenen hiervoor zijn met name de persistentie in het milieu en het risico op doorvergiftiging. Momenteel ziet het Ctgb geen mogelijkheden om voorschriften vast te stellen, waarbij de risico’s van de middelen afdoende kunnen worden beperkt. Dat betekent dat alle rodenticiden waarvoor (opnieuw) een toelating wordt aangevraagd niet meer buiten mogen worden toegepast. De verwachting is dat vanaf deze zomer geen rodenticiden meer op de markt zijn toegelaten voor buitengebruik.

Mogelijkheden

In de ogen van de NVPB is buitengebruik absoluut noodzakelijk om in bepaalde situaties de overlast van plaagdieren onder controle te houden. Daarom is de NVPB al enige tijd met het Ctgb in overleg over de mogelijkheden om buitengebruik van rodenticiden voor de branche te behouden. Aangezien de risico’s van de actieve stoffen niet kunnen wordenverminderd, moet worden gezocht naar voorwaarden voor de toepassing van het middel (risico-beperkende maatregelen). Het Ctgb ziet mogelijkheden indien het buitengebruik tot een absoluut minimum kan worden beperkt. IPM is geschikt om deze doelstelling te bereiken. Alvorens het Ctgb hiermee in de toelatingen rekening kan houden, moet IPM objectief zijn vastgesteld en worden geborgd. Daarop heeft de NVPB een protocol opgesteld, waarin de praktische uitvoering van IPM in de praktijk wordt beschreven. Het Ctgb heeft inmiddels aangegeven dat uitvoering van IPM uiteindelijk op twee manieren moet worden geborgd: (1) via opleiding en examinering van de eindgebruiker, en (2) via onafhankelijke certificering van bedrijven. Kan hier niet aan worden voldaan, dan is geen sprake van borging en kan buitengebruik niet worden toegelaten.

Overeenstemming en vervolgstappen

Naast de NVPB zijn meerdere partijen direct betrokken bij de buitentoepassing van rodenticiden. Met deze partijen moet overeenstemming bestaan over de route die door het Ctgb en de NVPB is ingeslagen. ILT heeft daarom op 20 maart 2014 een overleg georganiseerd waarbij onder meer is gesproken over het buitengebruik. Namens het bedrijfsleven waren NVPB, KPMB, PLAN, LTO en het Platform Biociden aanwezig. Alle partijen waren het er snel over eens: IPM is dé manier om de risico’s van het gebruik van rodenticiden optimaal te minimaliseren. Na enige discussie is ook overeenstemming bereikt over de borging van IPM: én via de opleiding én via onafhankelijke bedrijfscertificering. Het alternatief zou zijn dat buitengebruik niet wordt toegelaten door het Ctgb.

Nu overeenstemming is bereikt, moet ook actie worden ondernomen. De aanwezigen hebben de toezegging gedaan een tijdspad vast te stellen, waarbij men zich ervan bewust is dat e.e.a. niet voor de zomer is geregeld. Na bepaling van het tijdspad zal overeenstemming moeten worden bereikt over de definiëring van IPM in een toetsbaar protocol. Het protocol van de NVPB kan hierbij als uitgangspunt worden gebruikt. Vervolgens zal de opleiding en examinering van de eindgebruiker moeten worden aangepast en moet de bedrijfscertificering worden ingeregeld. Als de eindgebruiker is bijgeschoold en de bedrijven zijn gecertificeerd, dan is de toepassing van IPM in de praktijk geborgd en kan het Ctgb rodenticiden weer voor buitengebruik toelaten.

Tussenperiode

Feit blijft wel dat het Ctgb geen rodenticiden voor een buitentoepassing toelaat totdat alle vervolgstappen zijn genomen. Dat betekent dat naar verwachting vanaf de zomer geen rodenticiden meer op de markt zijn toegelaten voor buitengebruik. Dat betekent dat hierop zou kunnen worden gehandhaafd door ILT. De NVPB heeft er vertrouwen in dat wanneer de branche constructief met elkaar samenwerkt en het tijdspad helder is, dat ook over de handhaving afspraken kunnen worden gemaakt.

Toekomst

De discussie die nu plaatsvindt richt zich op het buitengebruik van rodenticiden. IPM gaat vanzelfsprekend verder dan alleen het buitengebruik van rodenticiden. Dat betekent dat wanneer de voorgestelde route tot de gewenste effecten leidt, ook andere toepassingen in beeld komen. De NVPB is zich hiervan bewust en ondersteunt een brede borging van IPM in de praktijk om de professionaliteit in de branche te garanderen.

Verantwoordelijkheid opdrachtgever

Een plaagdierbeheersing op grond van IPM betekent ook dat opdrachtgevers een eigen verantwoordelijkheid hebben en afspraken met een plaagdiermanagementbedrijf moeten maken over samenwerking conform IPM. In het kader van de bewustwording is hierbij een belangrijke rol weggelegd voor de overheid. De opdrachtgevers moeten worden voorgelicht over de invulling van de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van plaagdierbeheersing en bij niet nakoming hiervan zal moeten worden opgetreden. Dit is noodzakelijk voor die gevallen waarin de opdrachtgever niet goed samenwerkt met een plaagdiermanagementbedrijf.

Meer informatie: www.nvbp.org

Publicatiedatum: 26 maart 2014

Guido van Loon - Appartement & Eigenaar

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.