Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

Onderhoud VvE: moet tegenstemmer meebetalen?

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is door de meerderheid van de appartementseigenaars besloten om de hekken te vervangen. Dienen de tegenstemmers mee te betalen?

De hekken in de gemeenschappelijke tuin van onze vereniging van eigenaars zijn aan vervanging toe. Tijdens de Algemene Ledenvergadering is door de meerderheid van de appartementseigenaars besloten om de hekken te vervangen. Dienen de tegenstemmers mee te betalen?

BEKIJK ANTWOORD

Door mr. Burak Bölük, Van Till advocaten.

Voor een antwoord op de vraag of de tegenstemmers mee dienen te betalen, is van belang om na te gaan of het vergaderbesluit is genomen met inachtneming van de daarvoor geldende regels.

Allereerst dienen de regels ten aanzien van het houden en bijeenroepen van een vergadering van eigenaars in acht te worden genomen. Zo is het onder meer van belang om de gestelde oproepingstermijn voor de vergadering in acht te nemen. In de meeste gevallen gaat het om een termijn van vijftien dagen (zie artikel 33 Modelreglement 1992 en artikel 45 Modelreglement 2006). Ook is het van belang dat de oproeping een agenda bevat waarin wordt aangegeven welke besluiten/onderwerpen aan de vergadering van eigenaars worden voorgelegd.

Daarnaast is het belangrijk dat het juiste aantal leden voor het besluit stemt. Er zijn namelijk verschillende stemverhoudingen binnen de VvE. De reguliere besluiten worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen (de helft + 1, waarbij het Modelreglement 1992 ook de aanwezigheid van een bepaald quorum vereist). De besluiten aangaande de grotere - buiten het reguliere onderhoud vallende - uitgaven worden gedaan bij gekwalificeerde meerderheid van stemmen (zie hiervoor met name de artikelen 38 Modelreglement 1992 en 52 Modelreglement 2006). De besluiten tot wijziging van de splitsingsakte dienen unaniem dan wel met een vier vijfde meerderheid te worden genomen (zie hiervoor artikel 5:139 BW).

Afhankelijk van de kosten die vervanging van het hekwerk met zich meebrengt, zal een dergelijk besluit met een volstrekte dan wel een gekwalificeerde meerderheid moeten worden genomen. Mocht hieraan - dan wel aan een andere formaliteit - niet zijn voldaan, dan is het besluit in principe vernietigbaar. In een procedure ex artikel 5:130 BW kan de vernietiging van het besluit in rechte worden verzocht. Tevens dient dan te worden gemotiveerd op welke - overige - gronden men zich niet in het besluit kan vinden. Een dergelijk verzoek tot vernietiging moet worden ingediend uiterlijk binnen een maand na de dag waarop men van het besluit kennis heeft kunnen nemen.

Als het besluit tot vervanging van de hekken in stand blijft, dan is iedere eigenaar in beginsel verplicht zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van het besluit. Immers, alle appartementseigenaren dienen conform de splitsingsakte bij te dragen in de gemeenschappelijke kosten die verband houden met onderhoud en vernieuwingen van de gemeenschappelijke zaken. Aangezien een hekwerk kwalificeert als een gemeenschappelijke zaak, mits het geen privé tuinafscheiding betreft, dienen alle eigenaren overeenkomstig hun breukdeel bij te dragen in de kosten.

Reacties

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

ZOEKSUGGESTIES