Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

VvE-lening waarbij ieder lid afzonderlijk aansprakelijk is?

Bestaat er een lening voor een VVE waarbij ieder afzonderlijk aansprakelijk is voor zijn/haar eigen deel? En dat je bij verkoop, de nieuwe eigenaar dit deel laat overnemen?

Wij zijn door de gemeente gesommeerd de galerij/trap van ons oude appartementencomplex op te knappen. Er is nu geld nodig, maar de VVE was slapend en dat geld is er dus niet. 

Nu heb ik begrepen, dat de vereniging wel een lening kan krijgen hiervoor, maar dat het bestuur aansprakelijk is, voor de betalingen. Dit willen wij niet. Bestaat er niet een (hypothecaire) lening, voor een VVE, waarbij ieder afzonderlijk aansprakelijk is voor zijn/haar eigen deel? En dat je bij verkoop, de nieuwe eigenaar dit deel laat overnemen?

BEKIJK ANTWOORD

Door mr. Kim Kroon, Van Till advocaten.

De gemeente dient er op grond van de Woningwet voor zorg te dragen dat een woning voldoet aan de bepalingen van de bouwverordening/besluit. In het geval de gemeente constateert dat hiervan geen sprake is, schrijft zij de betreffende eigenaar aan om hiervoor alsnog zorg te dragen. Voldoet een eigenaar vervolgens niet, dan draagt de gemeente zelf zorg voor het onderhoud en zullen de kosten daarvan vervolgens worden verhaald op de betreffende eigenaar.

In het geval geen sprake is van een (enkele) woning, maar van een appartementencomplex, dan schrijft de gemeente de VvE aan voor zover het gaat om gebreken aan de gemeenschappelijke zaken en/of gedeelten. De VvE voert daar immers beheer over en zal dan ook voor noodzakelijk onderhoud moeten zorg dragen. In de praktijk zal een dergelijke aanschrijving zich bij een actieve VvE niet snel voordoen; dit is eerder het geval bij een slapende VvE. Maar dat ontslaat de appartementseigenaren niet van hun verplichting (gezamenlijk) zorg te dragen voor een goed beheer van de gemeenschappelijke gedeelten. Als sprake is van een slapende VvE, dan zal de gemeente elke appartementseigenaar apart aanschrijven voor het noodzakelijk onderhoud aan het gemeenschappelijke gedeelte. Immers, iedere appartementseigenaar is van rechtswege lid van de VvE en zal dus voor een (evenredig) deel moeten bijdragen in de kosten.

In de onderhavige kwestie wil nu een deel van de (inmiddels geactiveerde) VvE voldoen aan de aanschrijving van de gemeente en het onderhoud (laten) verrichten, maar er is onvoldoende geld om dit te doen. Vast staat in ieder geval dat als verder geen actie wordt ondernomen, de gemeente uiteindelijk zelf tot verrichting van het onderhoud zal overgaan, voor welke kosten (welke altijd hoger zullen zijn dan in het geval men de werkzaamheden zélf laat verrichten) iedere eigenaar (volgens de verdeelsleutel) wordt aangeschreven.

Als de VvE een dergelijk probleem vervolgens zelf ter hand wil nemen, dan is de gebruikelijke gang van zaken in een geval als het onderhavige als volgt. Eerst dient bij vergadering te worden besloten om te voldoen aan de aanschrijving. In de meeste gevallen moet dan eveneens toestemming worden geven voor de uitgaven die hiermee gepaard zullen gaan. Als het om een grote uitgave gaat, dan kan het ook zo zijn dat hiervoor een gekwalificeerde meerderheid nodig is (wat onder een grote uitgave moet worden verstaan, is terug te vinden in het splitsingsreglement of huishoudelijk reglement). Tevens zal in de vergadering moeten worden vastgesteld welke bijdrage iedere eigenaar moet betalen. Voldoet een eigenaar vervolgens niet aan deze bijdrageverplichting, dan heeft de VvE een vordering op deze eigenaar, waarvan uiteindelijk betaling in rechte kan worden gevorderd. Iedere eigenaar dient er dus zelf zorg voor te dragen dat hij voldoet aan deze financiële verplichting.

Reacties

LOG IN OM EEN REACTIE TE PLAATSEN
Samuel-John-Poade 4 jaar geleden

Bent u in financiële moeilijkheden? Je hebt een lening te consolideren schuld, bouw, onroerend goed-leningen, herfinanciering of persoonlijke zaken voor onvoorziene geld? Bent u een zakelijke man of vrouw planning uitbreiden van uw bedrijf, bieden wij leningen van alle soorten. In geval dat interesse, neem dan contact met ons op door middel van pmlh927@gmail.com

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

ZOEKSUGGESTIES