Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

Geconstateerd gebrek aan lift wordt niet gemaakt, wat nu?

Een herhaaldelijk geconstateerd defect aan de lift wordt keer op keer niet gemaakt. Wat kan een VvE hier aan doen?

In ons complex zou een schroeflift worden geplaatst, maar de aannemer heeft destijds besloten om een hydraulische lift te plaatsen, waarbij de besturing van de schroeflift werd aangehouden. Dit alles is in overleg tussen aannemer en het liftservicebedrijf gebeurd.

Bij de opleveringskeuring waren enkele fouten ontdekt die in de loop van de jaren door dit liftservicebedrijf op één punt na zijn verholpen. Tot op heden is dit ene punt nog altijd niet verholpen. Na de laatste keuring heeft de VvE een brief ontvangen dat het punt binnen twee weken zou zijn verholpen. Dit is tot op heden nog steeds niet gebeurd. Wat kan de VvE het beste doen om dit alsnog voor elkaar te krijgen?

BEKIJK ANTWOORD

Door Mr. Kim Kroon, Van Till Advocaten.

Uit de casus blijkt dat het in eerste instantie de bedoeling is geweest een schroeflift te plaatsen. Echter, de aannemer en het liftservicebedrijf hebben destijds besloten een hydraulische lift te plaatsen en de besturing van de schroeflift aan te houden. Vanaf het moment van oplevering is melding gemaakt van het probleem met betrekking tot de noodschakelaar dat tot op heden nog altijd niet is verholpen. De vraag is nu dus wie op herstel kan worden aangesproken. Dat zouden twee bedrijven kunnen zijn, de aannemer en het liftservicebedrijf.

De VvE (en de individuele appartementseigenaren) hebben destijds een koop-aannemingsovereenkomst gesloten met de aannemer. Over het algemeen worden de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (de UAV '89) van toepassing verklaard op deze overeenkomsten. Deze voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen de aannemer en de VvE (en de individuele appartementseigenaren) en gelden naast de bepalingen uit de koop- aannemingsovereenkomst. Uit deze overeenkomst vloeit voort dat de VvE ervan uit mag gaan dat de aannemer een goede lift plaatst, die geen gebreken vertoont. Nu duidelijk is dat de lift van begin af aan gebreken heeft vertoond en er een verkeerde lift danwel een verkeerd besturingssysteem is geplaatst, kan de aannemer in principe dan ook worden aangesproken op wanprestatie. Hij dient de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen; in dit geval het plaatsen van een juiste lift en een juist besturingssysteem.

Daarnaast blijkt uit de casus dat het liftservicebedrijf vanaf het begin bij de plaatsing van de lift betrokken is geweest. Dit bedrijf heeft (eveneens vanaf het begin) meerdere malen aan de VvE toegezegd het betreffende gebrek te zullen verhelpen. Dit is zelfs schriftelijk door dit bedrijf toegezegd. De VvE kan het liftservicebedrijf dan ook aan deze toezegging houden en haar daar op aan spreken.

De VvE doet er in dit geval goed aan voor 'meerdere ankers' te gaan liggen en zowel de aannemer als het liftservicebedrijf aan te spreken op nakoming en hen beide te sommeren het gebrek te herstellen. Dit kan worden gedaan door een korte brief aan de aannemer en het liftservicebedrijf te sturen en hen een - korte - termijn te stellen het gebrek te verhelpen. Wordt alsdan niet gereageerd en/of wordt het gebrek niet hersteld, dan kan de VvE hieromtrent een gerechtelijke procedure starten.

Aangezien het al geruime tijd geleden is dat het appartementencomplex is opgeleverd (1998), dient de VvE er overigens rekening mee te houden dat de vordering op de aannemer is verjaard. In de UAV '89 wordt bepaald dat jegens de aannemer geen vordering meer kan worden ingesteld indien vijf jaren sinds de oplevering (of vijf jaren na beëindiging van de overeengekomen onderhoudstermijn) zijn verstreken. Deze termijn wordt aangemerkt als een vervaltermijn, hetgeen betekent dat binnen deze periode een vordering moet worden ingesteld jegens de aannemer. Als dat niet wordt gedaan dan kan de aannemer in het geheel niet meer aansprakelijk worden gesteld.

Samenvattend geldt dan ook het volgende:
De VvE kan de aannemer aanspreken op herstel van het gebrek uit hoofde van de koop- aannemingsovereenkomst, daarbij dient echter in de onderhavige casus rekening te worden gehouden met het feit dat het kan zijn dat deze vordering is verjaard. Let er dus op dat uw VvE tijdig actie onderneemt. Daarnaast kan ook het liftservicebedrijf worden aangesproken op nakoming van haar eerder gedane toezegging, namelijk: het herstellen van het gebrek.

Reacties

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

ZOEKSUGGESTIES