Het geld ligt op straat!

Nederland subsidieland! Helemaal tijdens de economische recessie is het onbegrijpelijk dat we letterlijk geld op straat laten liggen. De redactie van Appartement & Eigenaar dook in de wereld van de subsidies en licht enkele mogelijkheden toe.

Gepubliceerd: 03 december 2013

De Nederlandse overheid stimuleert het bezit van een eigen huis, met onder andere subsidieregelingen voor sociale koopwoningen en subsidies bij aankoop van een huurwoning. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijke subsidieregelingen in uw woonplaats. De gemeente kan een bijdrage verstrekken als de koopsom van de woning beneden een bepaalde prijs blijft. Ook wanneer u uw woning wilt verbouwen, kunt u in aanmerking komen voor subsidie. Gemeenten geven vaak subsidies voor woningverbetering, vooral bedoeld om oudere huizen van elementair comfort te voorzien: een toilet, een berging, een doucheruimte of een extra slaapkamer. Er zijn ook bijdragen voor bouwkundig ingrepen zoals de verbetering van de fundering, gevels of dragende muren, vloer en kapconstructies. De regelingen en de hoogte van de subsidies lopen per gemeente behoorlijk uiteen. Ten slotte krijgt u subsidie voor alle isolerende en energiebesparende maatregelen die u treft. Alle energiebedrijven kennen namelijk de Isolatie-HR-regeling, waarmee u tot dertig procent subsidie kunt krijgen op de totale kosten die u maakt. Bij uw energiebedrijf kennen ze alle regelingen en voorwaarden.

Duurzame warmte

Wilt u thuis een warmtepomp, zonneboiler of micro-warmtekrachtketel (micro-wkk) laten installeren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling Duurzame Warmte voor bestaande woningen. Dat is goed voor uw portemonnee én het milieu! Alle woningen die opgeleverd zijn vóór 1 januari 2008 komen in aanmerking voor subsidie.
Aan de hand van de prijsontwikkelingen in de markt zal per ronde worden bepaald wat de hoogte van de subsidie wordt. De eerste subsidieronde van de subsidieregeling Duurzame Warmte voor bestaande woningen is van 10 september 2008 tot en met 31 augustus 2009. Voor deze subsidieronde kunt u uw aanvraag indienen tot en met 31 augustus 2009. SenterNovem verwacht dat het budget toereikend is. Tot en met augustus 2009 is in ieder geval 20 miljoen beschikbaar.

De komende subsidierondes zijn:

- 1 september 2009 tot en met 31 augustus 2010
- 1 september 2010 tot en met 31 augustus 2011
- 1 september 2011 tot en met 31 december 2011

U kunt vóór aanschaf van een apparaat een subsidie aanvragen maar ook achteraf. Belangrijk om te weten is dat er maximaal zes maanden mogen zitten tussen de aanvraag van de subsidie en de installatie van de warmtepomp, zonneboiler of micro-WKK. Als de aanschaf en de installatie niet hebben plaatsgevonden in deze periode, dan vervalt het recht op subsidie automatisch en komt het budget vrij voor nieuwe aanvragen.
Voor woningbouwcoöperaties en Verenigingen van Eigenaren geldt een termijn van één jaar.
Meer informatie over de subsidie voor warmtepompen, zonneboilers en micro-WKK? U kunt iedere werkdag (van 08.00 uur tot 12.00 uur) bellen met de helpdesk van Senternovem (038) 455 33 22 of mailen naar duurzamewarmte@senternovem.nl.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Iedereen die energie wil produceren op een manier die het milieu nauwelijks belast, kan gebruik maken van de SDE. Het ministerie ondersteunt met deze regeling projecten die nog net niet uit de kosten komen. Duurzame energie is energie die niet wordt opgewekt door aardolie, aardgas of steenkool te verbranden, maar door schone, onuitputtelijke bronnen. Duurzame energie wordt daarom ook wel hernieuwbare energie genoemd.
Op 6 april jl. is de nieuwe ronde SDE 2009 van start gegaan. Het ministerie van Economische Zaken heeft de regeling voor de open te stellen categorieën en bijbehorende tarieven in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling sluit op 30 oktober 2009. Voor 2009 kunnen aanvragen ingediend worden voor de volgende categoriën:

- ZonPV (zonnepanelen)
- Wind op land
- Wind op Zee (opent rond november 2009)
- Biomassa
- Waterkracht

Vanaf dit jaar kunnen geïnteresseerden in de categorie zonPV hun aanvraag via de computer indienen. Voor de overige categorieën kunnen aanvragen alleen schriftelijk worden ingediend of via www.senterloket.nl.
De SDE geeft investeerders in duurzame energie een langjarige zekerheid. Hiervoor is een systeem opgezet dat het verschil vergoedt tussen de kostprijs van de 'reguliere energie' en de duurzame energie; levert duurzame energie uit uw project te weinig op, dan vult de SDE de opbrengsten aan. Dit gebeurt voor een periode van vijftien jaar (Waterkracht, Afvalverbranding, Zon-PV en Wind op land) of twaalf jaar (Overige Biomassacategorie?n en Groen gas).
De subsidie die u krijgt toegewezen is een maximumbedrag, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van meerdere factoren als bijvoorbeeld de hoogte van de energieprijs.

Bestuur, meerjarenonderhoudsplan, begeleiding bij uitvoering van en opleveringskeuring na casco-onderhoud

De gemeente Den Haag helpt u en uw Vereniging van Eigenaren graag bij het goed regelen van het onderhoud aan uw woning. Speciaal voor dit doel is een VvE-balie in het leven geroepen. De VvE-balie heeft een aantal producten waar Verenigingen van Eigenaren (VvE) gratis of met korting gebruik van kunnen maken.

Professioneel bestuur

Wat is het: Een professioneel bestuurder verzorgt de administratie van uw VvE, organiseert de ledenvergaderingen en maakt de jaarrekening.
Vergoeding: Voor twee jaar 100% vergoed met een maximum van € 500 per appartement en maximaal € 6.000 per VvE voor twee jaar.
Voorwaarden: U moet twee jaar een professioneel bestuurder inhuren om voor de vergoeding in aanmerking te komen.
Om een aanvraag in te kunnen dienen moet u een verslag van de VvE-vergadering inleveren. In dit verslag wordt de bestuurder (her)benoemd. U kunt ook een brief met de handtekeningen van alle VvE-leden inleveren. In de brief geeft de VvE aan gebruik te willen maken van een professioneel bestuurder. En u moet een offerte van de bestuurder laten zien.

Meerjarenonderhoudsplan (MOP)

Wat is het: Een professioneel bouwkundig bureau maakt een plan voor het onderhoud van het pand voor de komende vijf tot tien jaar. In dat plan staat de kostenraming van het onderhoud per jaar.
Vergoeding: 100% van de kosten met een maximum van € 4.200 per VvE voor een MOP voor vijf of tien jaar en maximaal € 350 per appartement.
Voorwaarden: Om een aanvraag in te kunnen dienen moet u een verslag van de VvE-vergadering of een brief met hand-tekeningen van alle VvE-leden inleveren. In het verslag of de brief wordt aangegeven dat de VvE een MOP wil laten maken. En u moet een offerte van het bouwkundig bureau laten zien.

Begeleiding bij uitvoering van casco-onderhoud

Wat is het: Tijdens de uitvoering van groot onderhoud aan het casco van uw pand wordt de aannemer door een bouw-kundig bureau gecontroleerd.
Vergoeding: 100% van de kosten met een maximum van ? 500 per VvE.
Voorwaarden: U kunt deze begeleiding maximaal een maal per boekjaar aanvragen. Om een aanvraag in te kunnen dienen moet u een verslag van de VvE-vergadering of een brief met alle handtekeningen van de VvE-leden inleveren. In het verslag of de brief geeft de VvE aan begeleiding bij uitvoering te willen inhuren. En u moet een offerte van het bouwkundig bureau laten zien.

Opleveringskeuring na casco- onderhoud

Wat is het: Nadat het onderhoud aan het casco van uw pand is uitgevoerd, wordt dit door een bouwkundig bureau
gecontroleerd.
Vergoeding: 100% van de kosten met een maximum van € 250 per VvE.
Voorwaarden: U kunt deze begeleiding maximaal een maal per boekjaar aanvragen. Om een aanvraag in te kunnen dienen moet u een verslag van de VvE-vergadering of een brief met alle handtekeningen van de VvE-leden inleveren. In het verslag of de brief geeft de VvE aan een opleveringskeuring te willen laten uitvoeren. En u moet een offerte van het bouwkundig bureau laten zien.
De bedrijven die u inhuurt moeten ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
Uw VvE kan ervoor kiezen een, twee, drie of vier producten te gebruiken, maar het is niet verplicht. Als uw VvE wel gebruikmaakt van deze producten, houdt uw VvE dus meer geld over voor het onderhoud. U kunt de subsidie's met een formulier aanvragen. Meer informatie: 070 - 353 32 81.

Deuropeners

De gemeente Hellendoorn wil stimuleren dat woningcorporaties en verenigingen van eigenaren de toegankelijkheid van hun appartementencomplexen verbeteren. Daarom is er een stimuleringsmaatregel voor de aanschaf van automatische deuropeners in het leven geroepen. Woningcorporaties en verenigingen van eigenaren binnen de gemeente Hellendoorn, die automatische deuropeners voor de deuren in de gemeenschappelijke ruimten van hun appartementencomplexen willen aanschaffen, kunnen een ??nmalige bijdrage in de aanschaf- en onderhoudskosten van € 1.000,- per aan te passen deur tegemoet zien.
De stimuleringsmaatregel 'aanschaf automatische deuropeners' geldt voor aanvragen vanaf 1 september 2008 tot en met 31 december 2009.
'We geven tot dusverre alleen geld voor een automatische deuropener in de woning zelf en niet voor het gebouw. Met deze nieuwe subsidie willen we voorkomen dat bewoners alsnog voor een dichte deur komen te staan', legt wethouder Coes uit. De subsidie kan worden aangevraagd als tenminste één bewoner van het appartementencomplex slecht ter been is en niet zelf een deur kan openen. Het gaat dan om een medische noodzaak, die door een gemeentelijke adviseur moet worden vastgesteld. De woningstichting of een vereniging van eigenaren moet bereid zijn alle deuren in het appartementencomplex te voorzien van automatische deuropeners. De nieuwe subsidie geldt alleen voor reeds bestaande gebouwen en dus niet voor nieuwbouw. Ook zijn zorg- en seniorencomplexen uitgezonderd, aangezien automatische deuropeners dan behoren tot de gebruikelijke voorzieningen. Zijn er desondanks geen automatische deuropeners aanwezig, dan moet de woningstichting daar op eigen kosten voor zorgen.

Sedumdaken

Het regent steeds vaker en harder. In een dichtbebouwde omgeving zijn groene daken een nieuwe mogelijkheid om die extra neerslag tijdelijk op te vangen. Het riool raakt dan niet overbelast, en iedereen houdt droge voeten. Bovendien heeft een groen dak een isolerende werking, dus hoeft een gebouw minder te worden verwarmd of gekoeld. Dat betekent minder uitstoot van kooldioxide. Verder neemt de begroeiing ook het schadelijke fijnstof op.
De regeling vraagt wel om daken van minimaal 40m2 en 15liter waterberging per m2. Het budget voor particulieren is beperkt tot € 100000,- in 2008.
De lichtere sedumdaken krijgen steeds meer belangstelling door hun goede eigenschappen.
Een landelijke subsidie komt er voorlopig niet. Wel hebben steeds meer gemeentes een plaatselijke regeling. De gemeentes Rotterdam en Groningen hebben een subsidieregeling. Amsterdam centrum heeft een beperkte regeling en Den Haag gaat een regeling maken. Rotterdam: met de subsidieregeling stimuleert Rotterdam bedrijven en particulieren om groene daken aan te leggen. De subsidie bedraagt voor particulieren euro 25 per vierkante meter groen dak: ongeveer de helft van de extra kosten voor de aanleg van een eenvoudig groen dak. Voor sociale verhuurders en bedrijven bedraagt de subsidie 50 procent van de kosten tot een maximum van euro 25 per vierkante meter.
Groningen: sinds 1 april kunnen particulieren bij de gemeente subsidie aanvragen voor een groen dak. Hiermee wil de gemeente Groningen mensen uitnodigen en stimuleren om bij te dragen aan een groene en energiezuinige stad. De gemeente wil dat vooral bewoners van gebieden met weinig groen, zoals de binnenstad, kiezen voor groene daken. In die gebieden is het rendement van groene daken hoog. De subsidie voor een groen dak kan aangevraagd worden door particulieren, een vereniging van eigenaren, wijkverenigingen of particuliere eigenaren van verschillende woningen. De subsidie is € 30,- per m2, de maximale subsidie is € 1500,- per aangevraagd object en de subsidie is nooit meer dan 90% van de totale kosten. De minimale oppervlakte van het groene dak is, exclusief terrassen of paden, 6 m2. Het groene dak moet in overeenstemming met de bestaande (bouw)regelgeving worden aangelegd. Verder moet het groene dak minstens drie lagen hebben: een wortelkerende laag, een substraatlaag en een vegetatielaag. De subsidie geldt voor intensief groene daken (daken met planten, struiken of bomen) en voor extensief groene daken (daken met lage begroeiing als mossen, vetplanten en kruiden).Guido van Loon - Appartement & Eigenaar

Lichtadvies Lichtadvies aanvragen

Benieuwd hoeveel u in uw gebouw kunt besparen op verlichting?

1
Introductie
2
Vragen
3
Gegevens

Wat houdt het in?

Verlichting in de gemeenschappelijke ruimten kan een enorme kostenpost zijn, vaak ook omdat deze 24 uur branden. Ledverlichting is de oplossing! De meest zuinige ledlampen verbruiken 85% minder energie dan een gloeilamp met vergelijkbare lichtopbrengst.

Als Appartement & Eigenaar vinden wij het belangrijk dat VvE's op elk onderwerp op de hoogte zijn van alle mogelijkheden en de eventuele voor en nadelen (en tevens een eerlijke prijsvergelijking kunnen maken). Vandaar dat wij met een aantal gerenommeerde partijen gratis een lichtadvies voor uw gebouw geven.

Waar bestaat het lichtadvies uit?

Analyse van de huidige situatie
Analyse van de wensen (en haalbaarheid hiervan) van de VvE
Analyse van de mogelijkheden
Prijsvergelijking van de verschillende mogelijkheden

Gegevens

Lichtadvies
Bedankt, wij hebben uw aanvraag succesvol ontvangen en nemen contact met u op.
Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.